[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รร.บ้านหนองตลาด ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านหนองตลาด เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ.2494 โดยมีนายนิสสัย  โสพัฒน์ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนได้ 3 ปี ราษฎรได้อพยพย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ที่อื่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เด็กนักเรียนลดน้อยลง ทางราชการจึงได้ยุบโรงเรียนบ้านหนองตลาด และให้นักเรียนไปเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนม
              ต่อมา ได้มีราษฎรย้ายเข้ามาอยู่บ้านหนองตลาดมากขึ้น จำนวนนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองสนมก็มีมากขึ้นตามลำดับ การเดินทางไม่สะดวกเพราะต้องข้ามห้วยผ่านทุ่งนาป่าละเมาะเป็นระยะทางไกลๆ ในช่วงฤดูฝน การเดินทางก็ยิ่งเพิ่มความลำบาก เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจจะไปเรียนหนังสือ ดังนั้น ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป จึงได้ประชุมหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้ตกลงว่า ควรให้ทางราชการได้ให้โรงเรียนบ้านหนองตลาดเปิดโรงเรียนอีกครั้ง ทางราชการได้ตกลงอนุมัติ แต่ให้เป็นสาขาโรงเรียนบ้านหนองสนมไปก่อน ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันปลูกอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียน และได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 มีครู 2 คน
              ปี พ.ศ.2524  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวรให้ 1 หลัง  แบบ ศก.04ก. มี 2 ชั้น 3 ห้องเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
              ปี พ.ศ.2525 ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนขึ้นถึงชั้น ป.5 และ ปี พ.ศ.2526 ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึง ชั้น ป.6 และในปีนี้เองที่ราชการได้อนุมัติให้ เป็นโรงเรียนเอกเทศ และได้แต่งตั้งให้นายมงคล โนนกองเป็นครูใหญ่
              ปี พ.ศ.2532  ทางโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง และชาวบ้านหนองตลาด ได้จัดทำเสาธงเหล็กของโรงเรียนขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของคณะครูและผู้ปกครอง
              ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
          1.  นายนิสสัย   โสพัฒน์           ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2494 – 2497
          2.  นายมงคล   โนนกอง           ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2526 – 2528
          3.  นายวินัย  สร้อยคำ             ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528 – 2529
          4.  นางสมจิตร  คูณทวี             ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2529 – 2530
          5.  นายวิเชียร   พลดี              ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2530 – 2535
          6.  นายบุญธรรม  สมานพงษ์      ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 – 2536      (รักษาการในตำแหน่ง)
          7.  นายภิรมย์  บุญมา              ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 – 2537
          8.  นางวรรณา  บุตรวงศ์           ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2537 – 2538
          9.  นายอนันต์  ม่วงศรี             ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 – 2543
          10.  นางเกศราภรณ์   หวานใจ    ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 – 2545      (รักษาการในตำแหน่ง)
          11.  นางวราภรณ์   กองทรัพย์    ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 – 2546
          12.  นายศักดิ์ชัย  ทองคำสุข       ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 – 2550
           13.  นายธัชพงศ์  คลธา          ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 – 2551
          14.  นายสมหาญ   เค้ากล้า       ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 – 2553
          15.  นางวันดี  พรหมมา           ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 - 2554
          16.  นายวิสันต์  เสวะนา           ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 – 2555
          17.  นายนฤพล  ภูภักดี            ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน     (รักษาการในตำแหน่ง)
          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองตลาด มีนักเรียนทั้งสิ้น 29 คน จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน จำนวนครู 3 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือช่วงชั้นที่ 1 – 2   ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 

คำขวัญขงโรงเรียน

                                                                                        ประพฤดี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม


          คติพจน์ของโรงเรียนบ้าน หนองตลาด
สุวิชาโน          สุปฏิปนฺ        ภวํ         โหติ
ผู้รู้ดี     ผู้ปฏิบัติดี         เป็นผู้เจริญ

 

สีประจำโรงเรียน


          วิสัยทัศน์

พัฒนานักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ต่อเนื่องและยั่งยืน       เต็มศักยภาพ


พันธกิจ

จัดการศึกษาให้กับประชากร  วัยเรียนในเขตบริการด้วยความเสมอภาคทั่วถึงและมีคุณภาพสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยมาใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพประสานชุมชนให้โอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดหาทุนทรัพย์และการลงทุนทางการศึกษา

          เป้าหมาย

1.ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาด้วยความเสมอภาคทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพ มีความสุขในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

4.สถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย

5.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วม

          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ขยัน  ประหยัด ซื่อสัตย์ อดออม

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง